Nacisnąć klawisz SET przez 5 sekund – otwarty zostanie dostęp do kodów stanów alarmowych.

KODOPIS BŁĘDU
A00Brak alarmów; agregat działa poprawnie.
A01Presostat niskiego ciśenia-agregat.
A02Presostat wysokiego ciśnienia-agregat automatycznie wyłączony.
A03Zabezpieczenie nadprądowe silnika elektrycznego-agregat automatycznie wyłączony.
A04Sterowanie sprzęgła kompresora w funkcji ROAD.
A05Zakłócenia w obwodzie stycznika i sprzęgła sekcji elektrycznej.
A06Zakłócenia w obwodzie wentylatora skraplacza.
A07Zakłócenia w obwodzie wentylatora nr.1 parownika.
A08Zakłócenia w obwodzie wentylatora nr.2 parownika.
A09Zakłócenia w obwodzie zaworu odszraniania.
A10Zakłócenia w obwodzie zaworu wtryskowego.
A11Zakłócenia w obwodzie zaworu grzania.
A12Alarm temperatury wysokiej.
A13Alarm temperatury niskiej.

Po naciśnięciu SET wyświetlacz pokazuje numer wersji programu, a następnie przechodzi w tryb pokazywania temperatury wewnętrznej nadwozia.

EEZakłócenia w obwodzie czujnika temperatury parownika.
bAtAlarm akumulatora-napięcie spadło poniżej 10.5V.
AdFAlarm odszraniacza-czas odszraniania przekroczył 45 minut.
===Błąd podwójnego włączenia mocy-próba włączenia napędu silnikowego i elektrycznego.