W czasie normalnej pracy agregatu naciśnięcie i przytrzymanie klawisza SET przez czas 5 sek. spowoduje wyświetlenie kodów aktywnych stanów alarmowych.

 

KOD OPIS BŁĘDU
A00 Zielona dioda LED błyska – nie ma stanów alarmowych – Agregat działa prawidłowo.
A01 Wyłączenie – presostat niskiego ciśnienia LP.
A02 Wyłączenie – presostat wysokiego ciśniEnia HP.
A03 Wyłączenie – zabezpieczenie nadprądowe silnika napędu elektrycznego, lub przekaźnik nadprądowy.
A04 Błąd w obwodzie sprzęgła sprężarki trybu ROAD.
A05 Błąd w obwodzie stycznika sterującego sprężarki STAND BY.
A06 Błąd w obwodzie wentylatora skraplacza.
A07 Błąd w obwodzie wentylatora 1-ego parownika.
A08 Błąd w obwodzie grzania ROAD, 1 parownik (opcja).
A09 Błąd w obwodach sterowania zaworem odszraniania.
A10 Błąd w obwodzie zaworu wtryskowego.
A11 Błąd w obwodzie zaworu grzania.
A12 Alarm przegrzania wnętrza.
A13 Alarm przechłodzenia wnętrza.
A14 Alarm odszraniania (czas trwania > 45 min).
A15 Nastawa temperatury oza dopuszczalnym zakresem (-29°C do +30°C).
A16 Błąd w obwodzie grzałki odpływu wody.
A17 Przegrzanie motosprężarki Stand by.
A18 Błąd sterowania grzania Stand by parownik 1 (opcja).
A19 Błąd sterowania zaworu cieczy parownika 1 (opcja).
A20 Presostat niskiego ciśnienia sekcji stand by (opcja).
A21 Przerwa w obwodzie motosprężarki stand by.
A22 Przerwa w obwodzie wentylatora skraplacza.
A23 Przerwa w obwodzie grzania sekcji Road parownik 1.
A24 Przerwa w obwodzie zaworu odszranianai (HGS1).
A25 Przerwa w obwodzie zaworu wtryskowego.
A26 Przerwa w obwodzie zaworu gorącego gazu (HGS2).
A27 Przerwa w obwodzie grzałki odpływu wody (DWR1).
A28 Przerwa w obwodzie grzania stand by (EHR) parownik 1 (opcja).

J

eżeli jednocześnie występuje więcej niż 1 stan alarmowy kolejne stany alarmowe można wyświetlać przewijając za naciśnięciem klawisza + lub -.

 

!!! UWAGA !!!
Poniższe komunikaty alarmowe wyświetlane są w miejsce wskazań temperatury z chwilą wystąpienia sytuacji alarmowej i utrzymywane są do chwili ustąpienia przyczyny.

 

Praca agregatu jest zatrzymana z wyjątkiem alarmu podwójnego zasilania, kiedy to agregat podejmuje pracę w trybie Road.

 

EE Błąd w obwodzie czujnika temperatury wnętrza nadwozia.
bAt Alarm niskiego napięcia akumulatora (<10V lub <20V).
– – –
– – –
– – –
Podwójne zasilanie (podłączone zasilanie elektryczne i uruchomiony silnik pojazdu).
Err Nieprawidłowa wartość nastawy temperatury.
– – – Nastawa temperatury poza dopuszczalnym zakresem -29°C do +30°C.