Nacisnąć klawisz SET przez 5 sekund – otwarty zostanie dostęp do kodów stanów alarmowych.

 

KOD OPIS BŁĘDU
A00 Brak alarmów; agregat działa poprawnie.
A01 Presostat niskiego ciśenia-agregat.
A02 Presostat wysokiego ciśnienia-agregat automatycznie wyłączony.
A03 Zabezpieczenie nadprądowe silnika elektrycznego-agregat automatycznie wyłączony.
A04 Sterowanie sprzęgła kompresora w funkcji ROAD.
A05 Zakłócenia w obwodzie stycznika i sprzęgła sekcji elektrycznej.
A06 Zakłócenia w obwodzie wentylatora skraplacza.
A07 Zakłócenia w obwodzie wentylatora nr.1 parownika.
A08 Zakłócenia w obwodzie wentylatora nr.2 parownika.
A09 Zakłócenia w obwodzie zaworu odszraniania.
A10 Zakłócenia w obwodzie zaworu wtryskowego.
A11 Zakłócenia w obwodzie zaworu grzania.
A12 Alarm temperatury wysokiej.
A13 Alarm temperatury niskiej.

 

Jeżeli wystąpi kilka z podanych wyżej stanów alarmowych ich kody są pokazywane kolejno po naciśnięciu klawisza „+”.

Po naciśnięciu SET wyświetlacz pokazuje numer wersji programu, a następnie przechodzi w tryb pokazywania temperatury wewnętrznej nadwozia.

 

EE Zakłócenia w obwodzie czujnika temperatury parownika.
bAt Alarm akumulatora-napięcie spadło poniżej 10.5V.
AdF Alarm odszraniacza-czas odszraniania przekroczył 45 minut.
=== Błąd podwójnego włączenia mocy-próba włączenia napędu silnikowego i elektrycznego.